Monographs, editions and other non-serial publications:

   

 • M. Florczak-Wątor, M. Kowalski (eds.), 70 lat Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka [70 Years of the Universal Declaration of Human Rights], Księgarnia Akademicka, Kraków 2019, 335 pages.
 • M. Kowalski, Prawo do samoobrony jako środek zwalczania terroryzmu międzynarodowego [Right to Self-Defence as a Means of Counter-terrorism] Wydawnictwo Difin, Warszawa 2013, 285 pages.

       Professor Manfred Lachs Foundation Prize for the best book on international law published by a Polish author in 2013 and 2014.

       Review: M. Balcerzak, Państwo i Prawo 6/2014, pp. 89-102.
 • M. Kowalski, Уважение личной и семейной жизни, жилища и корреспонденции на основании ст. 8 Европейской конвенции прав человека – основные проблемы [Respect for Privat and Family Life, Home and Correspondence as Guaranteed in the European Convention on Human Rights – Fundamental Issues], Тексты о правах человека и демократии 16, Хельсинкский Фонд по Правам Человека, Варшава 2007, 68 pages.  pdf
 • Miscellanea Iuris Gentium vol. VII/2004 (volume edition).
 • A. Bodnar, M. Kowalski, K. Reible, F. Schorkopf (eds.), The Emerging Constitutional Law of the European Union, Springer/Beiträge zum ausländischen öffentlichen Recht und Völkerrecht 163, Berlin 2003, 595 pages.
 • P. Czubik, M. Kowalski, Konsul honorowy. Studium prawno-międzynarodowe, [The Honorary Consul. A Study in International Law] Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 1999, 195 pages.  pdf
 • Other academic publications:

   

 • M. Kowalski, Prawo narodów na Wydziale Prawa UJ po jego reaktywacji w 1945 r. [Law of Nations at the Jagiellonian University Faculty of Law After Its Reactivation in 1945], Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego Europejskiego i Porównawczego 2019, vol. XVII, pp. 257-268.  pdf
 • M. Kowalski, Znaczenie art. 14 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka dla międzynarodowego prawa uchodźczego [Significance of Art. 14 of the Universal Declaration of Human Rights for the International Refugee Law], [in:] M. Florczak-Wątor, M. Kowalski (eds.), 70 lat Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka [70 Years of the Universal Declaration of Human Rights], Księgarnia Akademicka, Kraków 2019, pp. 79-90.
 • M. Kowalski, Some Remarks on the Relation of the Jus ad Bellum Regulations under the UN Charter and Customary International Law – Why Does It Matter so Much?, Wrocław Review of Law, Administration and Economics, Special Issue: Essays in Memory of Professor Karol Wolfke, Vol. 8:2, 2018, pp. 112-126.  pdf
 • M. Kowalski, Glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie C-473/16, F v. Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal [Commentary on the Judgment of the Court of Justice of the European Union of 25 January 2018 in the case C-473/16, F v. Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal], Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego Europejskiego i Porównawczego 2018, vol. XVI, pp. 197-208.  pdf
 • M. Kowalski, Wnioski o ochronę międzynarodową składane na granicy – uwagi na tle środków tymczasowych zarządzonych wobec Polski przez Europejski Trybunał Praw Człowieka [Applications for international protection submitted at the border – remarks against the background of interim measures imposed by the European Court of Human Rights in respect of Poland], Europejski Przegląd Sądowy 3/2018, pp. 11-17.
 • M. Kowalski, International Refugee Law and Judicial Dialogue in Central and Eastern Europe, [in:] A. Wyrozumska (ed.), Transnational Judicial Dialogue in Central and Eastern Europe, Łódź 2017, pp. 365-397.  pdf
 • M. Kowalski, Original Sin Reaffirmed: The Nicaragua Judgement’s Impact on the Notion of Armed Attack as the Most Grave Form of the Use of Force, XXXVI Polish Yearbook of International Law 2016 (2017), pp. 37-50.  pdf
 • P. Dąbrowski, M. Kowalski, Rada do Spraw Uchodźców jako „sąd lub trybunał” w rozumieniu prawa Unii Europejskiej [Refugee Board as “a Court or a Tribunal” According to the EU Law], [in:] G. Baranowska et al. (eds.), O prawach Człowieka. Księga jubileuszowa Profesora Romana Wieruszewskiego [On Human Rights. Volume in Honour of Professor Roman Wieruszewski], Warszawa 2017, pp. 435-449.  pdf
 • M. Kowalski, Pierwsza konferencja naukowa – Panu Profesorowi Tadeuszowi Jasudowiczowi z podziękowaniem [The First Academic Conference – to Professor Tadeusz Jasudowicz with Gratitude], [in:] Scripta manent. Profesorowi Tadeuszowi Jasudowiczowi przyjaciele, współpracownicy i uczniowie [Scripta manent. To Professor Tadeusz Jasudowicz from Friends, Colleagues and Disciples], Toruń 2017, pp. 77-78.  pdf
 • M. Kowalski, From a Different Angle – Poland and the Mediterranean Refugee Crisis, 17 German Law Journal No. 6 (2016), pp. 967-979.  pdf
 • M. Kowalski, The Use of Armed Force: Contemporary Challenges in Light of Professor Skubiszewski’s Legacy, International Community Law Review 2016, Vol. 18 (2), pp. 109-128.
 • M. Kowalski, Sexuelle Orientierung im Flüchtlingsrecht und im allgemeinen Migrationsrecht Polens unter besonderer Berücksichtigung der Verifizierungsproblematik im Verfahren, [in:] C.D. Classen, D. Richter, B. Łukańko (eds.), "Sexuelle Orientierung“ als Diskriminierungsgrund. Regelungsbedarf in Deutschland und Polen?, Mohr Siebeck, Tübingen 2016, pp. 316-330.
 • M. Kowalski, Bezpiecznie i godnie – uwagi dotyczące raportu Sekretarza Generalnego ONZ z 2016 r. na temat kryzysu migracyjno-uchodźczego [In Safety and Dignity: Remarks regarding the 2016 Report of the UN Secretary-General on the Migration and Refugee Crisis], [in:] B. Krzan (ed.), Ubi ius, ibi remedium. Księga dedykowana pamięci profesora Jana Kolasy, Warszawa 2016, pp. 269-278.
 • M. Kowalski, Zwalczanie niewolnictwa w XXI w. – uwagi na tle art. 4 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka [Combating Slavery in the 21st Century: Remarks on Art. 4 of the European Convention on Human Rights], [in:] J. Menkes, E. Cała-Wacinkiewicz, J. Nowakowska-Małusecka, W. Pęksa, W. Sz. Staszewski (eds.), Idee, normy i instytucje Kongresu Wiedeńskiego – 200 lat później – perspektywa prawnomiędzynarodowa, Warszawa 2016, pp. 499-516.
 • M. Kowalski, Konflikt na Ukrainie a praktyka udzielania ochrony cudzoziemcom na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej [Ukrainian Conflict and the Practice of Granting Protection to Foreigners on the Territory of the Republic of Poland], [in:] D. Pudzianowska (ed.), Status cudzoziemca w Polsce w świetle współczesnych wyzwań międzynarodowych [Foreigner’s Status in Poland in Light of the Contemporary International Challenges], Wolters Kluwer, Warszawa 2016, pp. 96-116.
 • M. Kowalski, Glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie C-472/13, Andre Lawrence Shepherd przeciwko Republice Federalnej Niemiec [Commentary of the Judgment of the Court of Justice of the European Union of 26 February 2015 in the Case C-472/13 Andre Lawrence Shepherd v Bundesrepublik Deutschland], Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego Europejskiego i Porównawczego 2016, vol. XIV, pp. 163-175.  pdf
 • M. Kowalski, Pośrednie naruszenie zobowiązania z Europejskiej Konwencji Praw Człowieka – uwagi na tle wyroków w sprawach Al Nashiri przeciwko Polsce i Husayn (Abu Zubaydah) przeciwko Polsce [Indirect violation of European Convention on Human Rights obligation – remarks regarding judgements in cases of Al Nashiri v. Poland and Husayn (Abu Zubaydah) v. Poland], [in:] M. Balcerzak, J. Kapelańska-Pręgowska (eds.), Odpowiedzialność międzynarodowa w związku z naruszeniami praw człowieka i międzynarodowego prawa humanitarnego [International responsibility and violations of human rights and international humanitarian law], Toruń 2016, pp. 71-92.  pdf
 • M. Kowalski, Ius ad bellum a systemowy charakter prawa międzynarodowego [Jus ad Bellum and Systemic Nature of International Law], [in:] R. Kwiecień (ed.), Państwo a prawo międzynarodowe jako system prawa [The State and International Law as the System of Law], Wydawnictwo UMSC, Lublin 2015, pp. 167-202.  pdf
 • M. Kowalski, Konferencja haska (kodyfikacyjna) [The Hague (Codification) Conference], [in:] J. Symonides, D. Pyć (eds.), Wielka Encyklopedia Prawa [The Encyclopaedia of Law], tom IV: Prawo międzynarodowe publiczne [Vol. IV: Public International Law], Fundacja „Ubi societas, ibi ius”, Warszawa 2014, pp. 170-171.
 • M. Kowalski, Wspólne dziedzictwo ludzkości [The Common Heritage of Mankind], [in:] Janusz Symonides, Dorota Pyć (eds.), Wielka Encyklopedia Prawa [The Encyclopaedia of Law], tom IV: Prawo międzynarodowe publiczne [Vol. IV: Public International Law], Fundacja „Ubi societas, ibi ius”, Warszawa 2014, pp. 563-564.
 • M. Kowalski, Zmiana reżimu [Regime Change], [in:] J. Symonides, D. Pyć (eds.), Wielka Encyklopedia Prawa [The Encyclopaedia of Law], tom IV: Prawo międzynarodowe publiczne [Vol. IV: Public International Law], Fundacja „Ubi societas, ibi ius”, Warszawa 2014, pp. 607-608.
 • M. Kowalski, Środki tymczasowe zarządzane przez Europejski Trybunał Praw Człowieka w sprawach przeciwko Polsce [Interim Measures of the European Court of Human Rights in Cases against Poland], [in:] VI Seminarium Warszawskie: Stosowanie Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności w krajowym porządku prawnym [VI Warsaw Seminar: Implementing of the European Convention on Human Rights in the Domestic Legal Order], Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP, Warszawa 2013, pp. 117-129.
 • W. Burek, M. Kowalski, Wprowadzenie do problematyki prawnej ochrony praw i wolności człowieka ze szczególnym uwzględnieniem praw dzieci i młodzieży [Introduction to International Human Rights Protection with Special Regard to the Rights of Children and Youth], Prawa człowieka zaczynają się od praw dzieci i młodzieży [Human Rights begin with the Rights of Children and the Youth], Oświęcim 2013, pp. 56-64.
 • M. Kowalski, Wyzwania ochrony cudzoziemców – Recenzja książki Jacka Chlebnego „Postępowanie o nadanie statusu uchodźcy” [Challenges for Aliens Protection – Review of Jacek Chlebny’s Book: “Procedure for Granting Refugee Status”], Forum Prawnicze 2 (10) 2012, pp. 89-93.  pdf
 • M. Kowalski, Symbole religijne w przestrzeni publicznej – w poszukiwaniu standardów europejskich [Religious Symbols in the Public Sphere – in Search for European Standards], [in:] R. Wieruszewski, M. Wyrzykowski, L. Kondratiewa-Bryzik (eds.), Prawne granice wolności sumienia i wyznania [Legal Limits of Freedom of Conscience and Religion], Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012, pp. 47-64.
 • M. Kowalski, Powrót Czarnoksiężnika - uwagi na tle wyroku Wielkiej Izby ETrPC z 18.03.2011 r. w sprawie Lautsi przeciwko Włochom [The Sorcerer’s Return – Remarks on the Judgement of the European Court of Human Rights Grand Chamber in Case of Lautsi v. Italy of 18 March 2011], Forum Prawnicze 4-5 (6-7) 2011, pp. 19-29.  pdf
 • M. Kowalski, Glosa do wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 20 lipca 2010 r. w sprawie N. przeciwko Szwecji (skarga nr 23505/09) [Commentary on the Judgment of the European Court of Human Rights in the case of N. v. Sweden (application no. 23505/09)], Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego Europejskiego i Porównawczego 2011, vol. IX, pp. 195-214.  pdf
 • M. Kowalski, Poszanowanie życia rodzinnego i prywatnego w świetle Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w związku z art. 97 ust. 1 pkt. 1a ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP [Respect for Family and Private Right In Light of the European Convention on Human Rights in Conjunction with Art. 97.1.1a of the Act on Granting Protection to Aliens within the Territory of the Republic of Poland], [in:] Sprawozdanie z działalności Rady do Spraw Uchodźców za rok 2010, Warszawa 2011, pp. 16-25.  pdf
 • M. Kowalski, Hasła [Entries]: Funkcje konsularne [Consular Functions], pp. 92-95; Immunitety konsularne [Consular Immunities], pp. 109-113; Klasy kierowników urzędów konsularnych [Classes of Heads of Consular Posts], pp. 135-136; Konsul [Consul], pp. 145-148; Konsul honorowy [Honorary Consul], pp. 148-151; Misje wojskowe [Military Missions], pp. 191-193; Stosunki konsularne [Consular Relations], pp. 300-304; Urząd konsularny [Consular Post], pp. 336-339; Źródła prawa konsularnego [Consular Law Sources], pp. 361-363, [in:] S. Sykuna, J. Zajadło (eds.), Leksykon prawa i protokołu dyplomatycznego – 100 podstawowych pojęć [Diplomatic Law and Protocol Companion – 100 basic terms], Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2011.
 • M. Kowalski, Armed Attack, Non-State Actors and a Quest for the Attribution Standard, XXX Polish Yearbook of International Law 2010, pp. 101-130.
 • M. Kowalski, Kolejny strasburski kamień milowy? – komentarz do wyroku ETPCz w sprawie Lautsi v. Włochom [Another Strasbourg Milestone? – Commentary on ECtHR Judgement in Case Lautsi v. Italy], Europejski Przegląd Sądowy 3/2010, pp. 48-51.
 • M. Kowalski, Hasła [Entries]: Azyl [Asylum], pp. 25-26; Skarga międzypaństwowa [Inter-State Complaint], pp. 467-473; Uchodźca [Refugee], pp. 490-495; Zobowiązania pozytywne [Positive Obligations], pp. 556-561; Życie prywatne i rodzinne (poszanowanie) [Private and Family Life (Respect for)], pp. 561-567, [in:] M. Balcerzak, S. Sykuna (eds.), Leksykon praw człowieka – 100 podstawowych pojęć [Human Rights Companion – 100 basic terms], Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010.
 • M. Kowalski, Review: 60 Years of the Universal Declaration of Human Rights in Europe, eds. V. Jaichand, M. Suksi, Antwerp-Oxford-Portland 2009, Intersentia, pp. 471 + XVIII, Państwo i Prawo 1/2010, pp. 112-115.
 • M. Kowalski, Consuls, [in:] R. Wolfrum (ed.), Max Planck Encyclopedia of Public International Law, Oxford University Press, online version – Oxford, September 2009, para. 1-30 [http://www.mpepil.com]; printed version – Oxford 2012, Vol. II, pp. 708-714.
 • M. Kowalski, Interpretacja pojęcia napaści zbrojnej w świetle zasad odpowiedzialności międzynarodowej państw [Interpreting the Armed Attack Notion in Light of the Principles of International Responsibility of States], [in:] A. Kozłowski, B. Mielnik (eds.), Odpowiedzialność międzynarodowa jako element międzynarodowego porządku prawnego [International Responsibility as an Element of International Legal Order], Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2009, pp. 169-202.
 • M. Kowalski, Samoobrona w ujęciu Instytutu Prawa Międzynarodowego [Self-Defence as Viewed by the Institute of International Law], [in:] J. Zajadło, S. Sykuna (eds.), Bezpieczeństwo międzynarodowe – możliwości i zagrożenia [International Security – Chances and Dangers], Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009, pp. 43-60.  pdf
 • M. Kowalski, Napaść zbrojna w prawie międzynarodowym – w poszukiwaniu współczesnej definicji [Armed Attack in International Law – In Search of Contemporary Definition], Studia Prawnicze 3/2008, pp. 59-82. cart
 • M. Kowalski, Pierwsza opinia doradcza Europejskiego Trybunału Praw Człowieka [The First Advisory Opinion of the European Court of Human Rights], Europejski Przegląd Sądowy 7/2008, pp. 49-55.
 • M. Kowalski, Review Essay: Michał Balcerzak, Zagadnienie precedensu w prawie międzynarodowym praw człowieka [The Issue of Precedent in the International Human Rifgts Law], Wydawnictwo TNOiK, Toruń 2008, s. 300’, Kwartalnik Prawa Publicznego, No. 3-4/2008, pp. 259-267.
 • M. Kowalski, Efektywność czy omnipotencja – uwagi dotyczące interpretowania i stosowania Europejskiej Konwencji Praw Człowieka na przykładzie gwarancji art. 8 [Effectiveness Or Omnipotence - Remarks on the Interpretation of the European Convention on Human Rights in Context of its Art. 8], [in:] J. Menkes (ed.), Prawo międzynarodowe. Księga pamiątkowa prof. Renaty Szafarz [International Law. Volume in Honour of Prof. Renata Szafarz], Oficyna Wydawnicza Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego w Warszawie, Warszawa 2007, pp. 294-313.
 • M. Kowalski, Poland, [in:] K. Groenendijk, R. Fernhout, D. van Dam, R. van Oers, T. Strik, The Family Reunification Directive in EU Member States: the First Year of Implementation, Centre for Migration Law, Nijmegen 2007, CD edition.  pdf
 • M. Kowalski, Review: Roman Kwiecień: Suwerenność państwa. Rekonstrukcja i znaczenie idei w prawie międzynarodowym [State Sovereignty. The Reconstruction and Meaning of the Notion in International Law], Kraków, Kantor Wydawniczy Zakamycze, 2004, pp. 205, European Journal of International Law 2006, Vol. 17 no. 3, pp. 696-698.  pdf
 • M. Kowalski, Pomiędzy uznaniowością a zobowiązaniem: podstawy prawnomiędzynarodowej ochrony uchodźców [Between Discretionality and Obligation: Foundations of International Legal Protection of Refugees], Politeja 1(5)/2006, pp. 430-444.  pdf
 • M. Kowalski, Review Essay: Barbara Mikołajczyk: Osoby ubiegające się o status uchodźcy. Ich prawa i standardy traktowania [Asylum-sekers. Their Rights and Treatment Standards], Katowice 2004, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, ss. 295, Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego Europejskiego i Porównawczego 2006, Vol. IV, pp. 214-220.  pdf
 • M. Kowalski, United in Diversity or Diversified in the Union – Comment on Daniel Thym, [in:] Ph. Dann, M. Rynkowski (eds.), The Unity of the European Constitution, Springer/Beiträge zum ausländischen öffentlichen Recht und Völkerrecht 186, Berlin 2006, pp. 377-382.
 • M. Kowalski, United in Diversity or Diversified in the Union – Comment on Daniel Thym, 6 German Law Journal No. 11 (2005), pp. 1749-1754.
 • P. Czubik, M. Kowalski, Pozbawianie wolności uchodźcy a problem notyfikacji konsularnej [Detention of an asylum-seeker and the question of consular natification], Państwo i Prawo 6/2005, pp. 81-90.
 • M. Kowalski, Europejska Konwencja Praw Człowieka a ochrona uchodźców [European Convention on Human Rights and Refugees’ Protection] [in:] C. Mik (ed.), Prawa człowieka w XXI wieku – wyzwania dla ochrony prawnej [Human Rights in the 21st Century – Challenges for Legal Protection], TNOiK Dom Organizatora, Toruń 2005, pp. 197-216.   pdf
 • M. Kowalski, Pozbawianie wolności osób ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy w świetle standardów międzynarodowych [Detention of an Asylum-Seeker in the Light of International Standards], Miscellanea Iuris Gentium VII/2004, pp. 52-65.
 • M. Kowalski, The Republic of Poland, [in:] K. Hailbronner, I. Higgins (eds.), Migration and Asylum Law and Policy in the European Union – FIDE National Reports, Cambridge University Press, Cambridge 2004, pp. 321-342.  pdf
 • M. Kowalski, Military Law in Poland, [in:] G. Nolte (ed.), European Military Law Systems, De Gruyter Recht, Berlin 2003, pp. 647-710.
 • M. Kowalski, Trying to Meet the Challenge: the Refugee Definition and the Emerging EU Asylum System, [in:] A. Bodnar, M. Kowalski, K. Reible, F. Schorkopf (eds.), The Emerging Constitutional Law of the European Union, Springer/Beiträge zum ausländischen öffentlichen Recht und Völkerrecht 163, Berlin 2003, pp. 495-518.  pdf
 • M. Kowalski, Evolution of the European Approach to Refugee Family Reunification, [in:] J.W. Dacyl (ed.), Challenges of Cultural Diversity in Europe, University of Stockholm/CEIFO Publications no. 89, Stockholm 2001, pp. 163-188.
 • M. Kowalski, Prawnomiędzynarodowe uwarunkowania dostępu do procedur azylowych w Europie [International Law Implications upon Access to Asylum Procedures in Europe], Forum Europejskie 2001, issue 2, pp. 75-100.
 • M. Kowalski, The European Union Approach to the Concept of Temporary Protection of Displaced Persons, Miscellanea Iuris Gentium III-IV/2000-2001, Kraków 2001, pp. 81-100.
 • M. Kowalski, Ewolucja polityki azylowej Unii Europejskiej [Evolution of the EU Asylum Policy], Forum Europejskie 2000, Issue 1, pp. 19-32.
 • M. Kowalski, Prawa i obowiązki rodziców w kontekście uregulowań Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka [The Rights and Obligations of Parents in the Context of the Regulations of the European Convention on Human Rights and the Case-law of the European Court of Human Rights], [in:] T. Jasudowicz (ed.), Prawa rodziny - prawa w rodzinie w świetle standardów międzynarodowych [Rights of the Family and Rights in the Family in Light of International Standards], TNOiK Dom Organizatora, Toruń 1999, pp. 221-233.
 • Key contribution in the preparation of the following publication: Free to Speak: a Manual for Teaching about Human Rights in the English Language Classroom, M. Myers (ed.), Kraków 1998.